Motta vårt gratis nyhetsbrev på e-post

Om Oss

Www.Trompeten.co er den norske versjonen av theTrumpet.com, det offisielle nettstedet til nyhetsbladet The Philadelphia Trumpet . Sammen bringer theTrumpet.com og The Philadelphia Trumpet rapportering og analyser av aktuelle globale geopolitiske, økonomiske, sosiale og religiøse begivenheter og trender. 

Www.Trompeten.co, lik theTrumpet.com og nyhetsbladet, blir produsert og sponset av Philadelphia Church of God .

Trompeten oversetter ikke artikler til norsk for øyeblikket. Vi har imidlertid et utvalg av litteratur tilgjengelig som er produsert av the Philadelphia Church of God. Denne litteraturen forklarer mange av doktrinene og læresetningene. Den forklarer også noen av Bibelens endetidsprofetier som er omtalt på theTrumpet.com.

Vi håper å begynne å oversette nyhetsartikler fra theTrumpet.com, i nær fremtid, og legge dem ut på www.Trompeten.co. I mellomtiden utforsk gjerne dette stedet og last ned eller bestill den litteraturen som er tilgjengelig. Den er gratis, og vi vil sende den til deg på forespørsel.
Hvis du har noen spørsmål, eller ønsker å kontakte oss, vennligst send en epost til Javascript Required .

Guds Filadelfiakirke

Apostelen Paulus skrev at Jesus Kristus ville «rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger» (Titus 2:14). Disse ordene er en passende beskrivelse på medlemmene i Guds Filadelfiakirke. Det er et eklektisk folk i alle aldre, raser, utdannelse og sosialøkonomisk bakgrunn, fra hele verden – men de er alle dedikert til å leve etter alle Bibelens ord.

PCG, som ble registrert i 1989, begynte beskjeden og liten – med 12 medlemmer, men har vokst til en verdensvid organisasjon som utfører et verdensomspennende arbeid.

Gjennom fjernsynsprogrammet vårt Key of David og Philadelphia Trumpet -bladet vårt med verdensnyheter og analyser, og dets motstykke, nettstedet theTrumpet.com, når vi flere hundretusener mennesker med det inspirerte budskapet om den livsstilen som er årsaken til alt godt – til kjærlighet, fred, lykke, velstand, rikelig velvære – det virkelig vellykkede livet. Alt dette blir tilbudt gratis, som en offentlig tjeneste til dere. 

Guds Filadelfiakirke har ingen politisk agenda. Hva vi har, er svarene på problemene som plager samfunnet vårt i dag. Vi ser til Gud for disse svarene. Du trenger å vite disse svarene.

Arbeidet vårt

Fra begynnelsen av Jesu Kristi prestetjeneste med bare 12 disipler til de tusenvis arbeiderne, tilhengerne og medarbeiderne i dag, har Guds Arbeid hatt en viktig jobb å gjøre. Årsaken til at Jesus Kristus etablerte Kirken, karakteriserer dens arbeid – dens aktiviteter og samlede oppdrag.

Det Arbeidet er et åndelig arbeid. I Det nye testamente viste Kristus oss at formålet med Guds Arbeid er todelt. For det første må vi forkynne de gode nyhetene om det kommende Guds Rike til verden, som et vitne. Som en del av dette vitnesbyrdet, må vi publisere Bibelens advarsel om katastrofene som vil komme forut for Kristi tilbakekomst, på grunn av menneskenes synder. For det andre må vi ernære selve Kirken åndelig, for å forberede de menneskene Gud kaller for fremtidig ansvar under Kristus når Han vender tilbake for å regjere alle nasjoner med kjærlighet.

Alle de mange og varierte bestrebelsene til GF kan føres tilbake til dette klare, spennende todelte oppdraget. Prestene og medlemmene i GF har dedikert seg til å forkynne og leve den livsstilen som blir forklart i Bibelen. Det er livsstilen med å dele og gi, ha omsorg for andre, og streve for gudfryktighet i all vår omgang med våre medmennesker. Det er en livsstil med familieharmoni og glede, veien med fred mellom alle nasjoner og folk av alle kulturer og raser. Det er en livsstil med streng utførelse, og å benytte seg av Guds hjelp for å oppnå det aller høyeste av menneskets utrolige potensial.

GF arbeider – ydmykt, men energisk – for å fremskynde den dagen da, som profeten Jesaja sa: «jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn» (Jesaja 11:9).

GF virker til fremme for sterke familier og praktiserer «ren gudsdyrkelse» - og ser etter enkene og de farløse (Jakob 1:27). Medlemmene forsøker å følge Guds lov: kjærlighet mot Ham og kjærlighet mot sin neste (Markus 1:30-31).

Troen til Guds Filadelfiakirke

Vi oppsummerer troen vår ved mottoet: Å leve etter hvert ord. Jesus Kristus sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn» (Matteus 4:4). De fleste kristne hevder det samme mottoet, men de tror egentlig ikke de ordene som Kristus talte, slik de er nedtegnet i Bibelen.

Det gjør vi. All troen vår kommer rett fra Bibelen, og vi behandler ikke Det gamle testamente annerledes enn Det nye. Vi vet at dette er kontroversielle og eksplosive uttalelser, men det er det vi tror.

Hvis du ønsker en oppsummering, har vi gitt to til deg her, en om vår generelle tro og en om våre generelle læresetninger.

Utsagn om tro

• Guds Filadelfiakirke tror og lærer at Bibelen er Guds fullstendige Ord, inspirert av Gud, og derved tilgjengelig for instruksjon.

• Enhver læresetning som blir opprettholdt av Kirken, kan bevises ut fra Den Hellige Bibel.

• Bare Gud kan forårsake at en person blir medlem av Kirken; derfor misjonerer vi på ingen måte etter medlemmer.

• Kirkens ansvar er å lære Guds lover til hvem som helst som ønsker å lære, helt uten kostnader.

• Kirken søker ikke om finansiering fra folk i alminnelighet, men avhenger utelukkende av tiende og frivillige gaver fra dets medlemmer og medarbeidere; derfor anmoder vi på ingen måte folk om midler.

• Kirken lærer medlemmene sine at familieintegriteten er kritisk for nasjonens helse.

• Prestene skal være de sanne tjenerne til medlemmene, og må derfor unngå ytterligheter i livsstil og ødsling.

• Alle medlemmer må underordne seg lovene og reguleringene til landets regjering, mens de følger eksemplet og instruksjonene til Jesus Kristus.

• Den Hellige Ånd er en gave mottatt fra Gud, ved sann omvendelse, som leder til frelse.

• Jesus Kristus er Kirkens Overhode, ikke noe menneske.

• Alle mennesker vil til sist bli vekket opp fra de døde, og de som er verdige, vil være sammen med Gud og Kristus for alltid.

• Synd, som en ikke har omvendt seg fra, adskiller et menneske fra Gud og Kristus.

• Jesus Kristus døde for å betale straffen for syndene våre slik at vi kan bli gitt et udødelig liv.

• Vi skulle glede oss over prøvelsene våre fordi Gud bruker dem til å bygge Sin karakter i oss.

• Kirken er ansvarlig for å informere offentligheten om det fantastiske Guds Rike, som snart kommer.

Oppsummering av de viktigste doktrinene til Guds Filadelfiakirke

• Vi tror på én Gud, evig eksisterende, Skaper av himlene og jorda og alt som er i dem (1 Mosebok 1:1). Guddommen består faktisk av to personligheter: den Gud som ble Faren til Jesus Kristus, og Ordet som ble til kjød, og ble Guds Sønn (Johannes 1:1-14).

• Vi tror at Jesus Kristus fra Nasaret var Messias, Kristus, den guddommelige Sønnen til den levende Gud, unnfanget av Den Hellige Ånd, født i menneskelig kjød av jomfruen Maria. Kristus kom den første gangen til jorda for å kvalifisere seg til å erstatte Satan på jordas trone (Matteus 4). Han kom også for å etablere og bygge Kirken Sin (Matteus 16:18) og å trene dem som ville styre under Ham i Guds Rike. Han forkynte evangeliet: den gode nyheten om den fremtidige etableringen av Guds Rike på jorda (Markus 1:14-15), som vil bestå av Guds Familie, som administrere Guds regjering, basert på Guds lov. Vi tror at Den Hellige Ånd er Ånden til Gud og til Jesus Kristus – Guds kraft (Apostlene 1:8; Romerne 15:19), som alle ting ble skapt og lagd ved.

• Vi tror at skriftstedene i Det gamle og Det nye testamente er Guds åpenbaring og fullstendig uttrykte vilje for mennesket, inspirert i tanker og ord, og ufeilbarlige i de opprinnelige skriftene; at de er av suveren og endelige autoritet, og kilden til sannhet (2 Timoteus 3:16). Vi tror at all lære som er i motsetning til Bibelen er falsk.

• Vi tror at Satan er et åndelig vesen, og at han som djevelen er motstanderen til Gud og Guds barn (1 Peter 5:8). Gud har tillatt Satans herredømme over jorda i 6000 år, der han har ledet Adams barn til å forkaste Guds lov og gjøre opprør mot Gud. Satans makt er utelukkende å påvirke og lede, ikke å tvinge mennesker tilfeldig mot deres vilje. Han har styrt gjennom forførelse (Åpenbaringen 12:9) med hjelp av en skare av demoner, som er engler som har gjort opprør, åndsvesener, som har fulgt Satan i opprøret hans.

• Vi tror at menneskene ble skapt i Guds bilde (1 Mosebok 1:27), og er fullstendig dødelig, underkastet forgjengelighet og forfall, uten evig liv iboende i seg selv, unntatt som Guds gave under Guds vilkår og betingelser, slik de er uttrykt i Bibelen. Adam og Eva syndet, og pådro seg derved dødsstraff uten å ha mottatt evig liv. Gud lot deretter Satan påvirke alle barna deres, bevege menneskene til å synde og slik bringe dødsstraff over seg (Romerne 6:23).

•Vi tror at synd er brudd på Guds lov (1 Johannes 3:4); at loven er åndelig, hellig, rettferdig og god (Romerne 7:12), oppsummert i ordet kjærlighet (1 Johannes 5:3); at den involverer de to store prinsippene med kjærlighet til Gud og kjærlighet til din neste, og at De ti bud består av de 10 punktene av den loven (Matteus 22:37-40). Vi tror at denne fundamentale, åndelige loven åpenbarer for oss den eneste riktige og sanne leveveien – den eneste mulig veien til lykke, fred og glede; at den er uforanderlig og bindende for all evighet; og at all ulykkelighet, elendighet, fattigdom, angst og sorg har kommet fra dens overtredelse.

• Vi tror at Gud elsket denne verden med hjelpeløse syndere så mye at Han ga Sin eneste unnfangede Sønn (Johannes 3:16), som, selv om Han ble prøvd på alle punkt slik vi blir, levde uten synd som et menneske i kjøtt og blod (Hebreerne 4:15) og døde for oss som et offer i vårt sted (Hebreerne 10:12). Dette gjorde det juridisk mulig å tilgi menneskenes synder og for Gud å løslate dem fra straffen deres, siden Jesus, hvis liv var av større verdi enn den totale summen av alle andre menneskeliv (fordi det var Han som ga dem liv), har betalt straffen i menneskenes sted.

• Vi tror at Kristus ble reist opp fra de døde etter at kroppen Hans hadde vært i graven tre dager og tre netter (1 Korinterne 15:3-4), og slik gjorde udødelighet mulig for dødelige mennesker; at Han deretter steg opp til himmelen hvor Han nå sitter ved Gud Faders høyre side, som vår yppersteprest og advokat (Hebreerne 8:1; 1 Johannes 2:1-2). 

• Vi tror at alle som virkelig omvender seg fra syndene sine, i fullstendig overgivelse og villig lydighet mot Gud, som trofast aksepterer Jesus Kristus som personlig Frelser, blir tilgitt for syndene sine ved en handling av guddommelig NÅDE (Efeserne 1:7). De er rettferdiggjort, benådet fra straffen for tidligere synder, forlikt med Gud (Romerne 5:9-10) og gitt Den Hellige Ånds gave ved dåp (Apostlene 2:38) inn i Kristi legeme, som er GUDS sanne KIRKE. Den Hellige Ånd som oppholder seg i en slik person, påvirker en virkelig endring i liv og innstilling, og tilfører den guddommelige KJÆRLIGHETEN som er det eneste som kan oppfylle loven og produsere rettferdighet. Ved dåpen blir en kristen unnfanget av Gud og vil bli født inn i Guds Familie ved oppstandelsen (Johannes 3:6; 1 Korinterne 15:52). Vi tror Guds høyeste formål er å utvide Familien Sin. 

• Vi tror at fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag, den sjuende dagen i uka, er Guds Sabbat (2 Mosebok 20:8-11). På denne dagen må vi hvile fra arbeidet vårt, og følge befalingene og eksemplet til apostelen Paulus, Den nytestamentlige Kirken og Jesus. Sabbaten er et tegn mellom Gud og Hans folk (2 Mosebok 31:13).

• Vi tror at de sju årlige høytidene, som de ble gitt til oldtidens Israel av Gud gjennom Moses (3 Mosebok 23) – helligholdt av Kristus, apostelen Paulus og Den nytestamentlige Kirken – skal helligholdes i dag. Disse høytidene skildrer Guds plan og formål for menneskene. Passover og De usyrede brøds høytid skjer hver vår; Pinse blir feiret på forsommeren. Om høsten feirer vi Basunenes høytid, Soningsdagen, Løvhyttefesten og Den siste store dagen. Ofringene, som ble lagt til og senere erstattet av Kristi offer (Hebreerne 9:22-10:10), skal ikke lenger holdes på disse høytidene eller på noe annet tidspunkt.

• Vi tror at det er forbudt for kristne å drepe (2 Mosebok 20:13) eller på noen måte direkte eller indirekte ta menneskeliv. Vi tror at å bære våpen er i strid med denne doktrinen; vi nekter derfor samvittighetsfullt å bære våpen eller komme under militær autoritet. Kristne er faktisk borgere av et annet rike (Johannes 18:36; Hebreerne 11:13-16).

• Vi tror at LØFTENE ble gitt til Abraham og hans «ætt,» Kristus (Galaterne 3:16), og at paktene (inkludert Den nye pakt) og løftene gjelder ISRAEL. De nasjonale delene av løftene – MATERIELLE velsignelser – har blitt gitt til dagens fysiske etterkommere av israelittene (1 Mosebok 22:15-18), men den ÅNDELIGE delen av løftene – frelsen – er gjennom Kristus alene, og er fritt åpen for hedninger også, som gjennom Kristus, blir Abrahams åndelige barn og arvinger ifølge løftene (Galaterne 3:7-9, 29). 

• Vi tror at Kirken er det legemet av troende som blir ledet av Den Hellige Ånd; at den sanne Guds Kirke ikke er et trossamfunn; at det inspirerte navnet til denne åndelige organismen er «GUDS KIRKE» (Apostlene 20:28, KJV); at oppdraget til Kirken i dag er å forkynne evangeliet om det kommende Guds Rike som et vitne til alle nasjoner (Matteus 24:14), med vekt på advarselen til Amerika og Storbritannia om profetiene som er relatert til dem (Esekiel 33:7); å forsone med Gud, og å frelse, gjennom Kristus, slike mennesker som er kalt nå (Johannes 6:44); og å tjene Guds Kirke. Medlemmer av Kirken blir spesielt trent i dette livet for å regjere sammen med Kristus i Tusenårsriket (Åpenbaringen 20:6). 

• Vi tror at det eneste håpet for evig liv for dødelige mennesker ligger i oppstandelsen. På slutten av Tusenårsriket vil ALLE som har levd uten å kjenne Gud, bli reist opp til fysisk liv og bli gitt muligheten for frelse (1 Korinterne 15:22; Åpenbaringen 20:5). Vi tror at det vil bli en oppstandelse av rettferdige og urettferdige (Apostlene 24:15; Daniel 12:2) – de rettferdige til evig liv som åndelige vesener på jorda, de urettferdige til den andre død i ildsjøen (Gehenna fire) der de vil omkomme som evig straff (Åpenbaringen 20:13-15).

• Vi tror på den nært forestående tilbakekomsten til Jesus Kristus for å styre jorda som kongenes Konge og herrenes Herre (Åpenbaringen 19:16); at Han på den tiden vil sitte på Davids trone og gjenopprette alt under en tusenårslang regjeringstid på jorda og etablere Guds Rike, som for alltid vil ha hovedkvarteret sitt på jorda.